Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Wedge

Artikel 1: Toepasselijkheid.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en of van koop en verkoop, door Wedge technische handelmaatschappij.

2. In deze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper aangeduid als opdrachtnemer, zijnde Wedge Technische Handelmaatschappij dat deze voorwaarden hanteert, terwijl de andere partij verder wordt betiteld als opdrachtgever.

3. Standaard voorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze uitdrukkelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen.

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens, tekeningen enz., van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan.

2. De opgegeven prijzen gelden voor levering af Oosterhout, exclusief omzetbelasting. De inhoud van folders, drukwerken enz. binden opdrachtnemer niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 3. Rechten van Industriƫle en Intellectuele eigendom

Tenzij anders overeengekomen is, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriƫle eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen schetsen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van fl. 1 000,- per dag.

Artikel 4: Emballage.

Noodzakelijke, emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik-, van emballage staat ter beoordeling van opdrachtnemer.

Artikel 5: Adviezen, ontwerpen en materialen.

1. Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

2. Opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door opdrachtgever voorgeschreven materialen is opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van opdrachtgever is bestemd.

3. Voor de door opdrachtnemer zelf gemaakte ontwerpen neemt deze de verantwoordelijkheid op zich. Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantie-bepalingen.

4. In geval van opdracht neemt opdrachtnemer bij ontwerpen die niet door of namens hem zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich

voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door opdrachtgever zijn voorgeschreven. Opdrachtgever is bevoegd niet door hem voorgeschreven materialen voor verwerking door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen of onderdelen kan opdrachtgever zich er niet op beroepen dat de gebruikte materiaal functioneel niet geschikt zijn, noch op andere gebreken in het materiaal die bij redelijkerwijs bij een onderzoek had kunnen ontdekken.

5. Wenst opdrachtgever bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp aan opdrachtnemer over te dragen, dan behoeft deze de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden. Aan de opdrachtnemer dient voldoende tijd te worden gelaten om over deze overdracht een beslissing te nemen. Opdrachtnemer dient daarbij de gelegenheid te hebben het gehele ontwerp te bestuderen en na te rekenen en daartoe dient opdrachtgever hem alle gegevens en bescheiden die daartoe noodzakelijk of dienstig zijn te verstrekken. 6. Van opdrachtnemer kan niet worden gevergd dat hij het in 5. genoemde onderzoek kosteloos verricht, tenzij reeds uit de offerteaanvraag is gebleken dat opdrachtgever de verantwoordelijkheid op opdrachtnemer wil overdragen.

7. Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en / of materialen die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld of door deze zijn voorgeschreven.

Artikel 6: Overeenkomsten.

1. Overeenkomsten hoe dan ook genaamd komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, danwel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

2. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van opdrachtnemer binden deze laatste niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 7: Levertijden en leverplaats.

1. Levering geschiedt af Oosterhout. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer en deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen.

2. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat opdrachtnemer kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen.

3. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door opdrachtgever niet zijn afgenomen of niet kunnen worden aangebracht in het werk staan de zaken ter beschikking van opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht.

1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

2. Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is bij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

3. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen, wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen door leveranciers en / of onderaannemers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden.

4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat een der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden ofte lijden schade.

5. Als opdrachtnemer zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid.

1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

b. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

c. De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden tot de door opdrachtgever te betalen prijs voor de door Wedge geleverde

zaken of verstrekte adviezen.

2. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer ter zake van het gebruik van door opdrachtgever toegezonden tekeningen, monsters, modellen of modelplaten of andere zaken respectievelijk gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

Artikel 10: Garantie.

1. Opdrachtnemer staat in voor de goede constructie en materiaal voor zover opdrachtnemer vrij was in de keuze daarvan met dien verstande dat door hem voor alle delen welke gedurende een termijn van drie maanden na levering door onvoldoende constructie en / of ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe delen worden geleverd. De te vervangen delen moeten daartoe franco aan opdrachtnemer worden gezonden. Opdrachtnemer wordt daarvan eigenaar. Demontage of montage van deze delen komt voor rekening van opdrachtgever. Indien de opdracht bestond uit het bewerken van door opdrachtgever toegeleverd materiaal staat opdrachtnemer in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde verwerking. Indien gedurende een periode van drie maanden na levering blijkt dat de bewerking ondeugdelijk was, zal opdrachtnemer te zijner keuze de bewerking opnieuw uitvoeren, mits de opdrachtgever voor eigen rekening nieuwe materiaal toelevert, het gebrek herstellen of opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de factuur.

2. Bij ondeugdelijke levering heeft opdrachtnemer het recht om na franco retournering van de ondeugdelijke zaak opdrachtgever volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot herlevering over te gaan.

3. Opdrachtgever dient te allen tijde opdrachtnemer de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

4. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen

na wijziging of reparatie door of namens opdrachtgever zelf of door derden aangebracht blijven buiten de garantie.

5. De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 11: Transport.

1. Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor rekening en risico van opdrachtgever. Ook indien opdrachtnemer voor het transport zorg draagt, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer.

Opdrachtgever dient zich tegen dit risico te verzekeren.

2. Mocht een beroep op het gestelde in artikel 11. 1 niet opgaan dan is opdrachtnemer nooit verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en / of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van opdrachtgever zijn vordering op vervoerden dan wel verzekeringsmaatschappij aan opdrachtgever cederen.

Artikel 12: Niet afgehaalde zaken.

Indien opdrachtgever zaken die opdrachtnemer van opdrachtgever onder zich heeft ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, heeft opdrachtnemer het recht om een maand na de terbeschikkingstelling van de zaken deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens opdrachtgever te (doen) verkopen onder de verplichting de opbrengst aan opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van de aan opdrachtnemer toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen.

Artikel 13: Betaling.

1. Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen een maand na factuurdatum is opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

2. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Uit het enkele feit dat opdrachtgever zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de van de buitenrechtelijke kosten.

Indien opdrachtnemer het faillissement van opdrachtgever aanvraagt is deze naast hoofdsom rente en buitenrechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvragen verschuldigd.

3. Indien opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle door opdrachtnemer in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld opdrachtgever, dat de betaling betrekking heeft op een later factuur.

Artikel 14: Reclamaties of klachten.

1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij in de garantietermijn niet binnen acht dagen nadat bij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij opdrachtnemer terzake schriftelijk heeft gereclameerd, waarbij hij aan opdrachtnemer schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

2. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

3. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en / of hij opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 15: Prijswijziging.

1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag van offerte.

2. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de aflevering of oplevering een tijdvak van zes maanden overschrijdt en de lonen, prijzen van de materialen en dergelijke in die periode wijzigingen hebben ondergaan, wordt de overeengekomen prijs of de overeengekomen aanneemsom evenredig gewijzigd. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die der hoofdsom.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht.

1. Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door opdrachtnemer geleverde of nog te leveren zaken. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de geleverde zaken of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van opdrachtnemer terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Opdrachtgever blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

2. Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door opdrachtnemer geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van opdrachtnemer te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een of pandrecht bevoegd is.

3. Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens opdrachtnemer niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijke geleverde als de nieuwe genoemde zaken, terug te nemen. Opdrachtnemer machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden.

4. Opdrachtnemer verschaft aan opdrachtgever op het moment dat opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van opdrachtnemer, ten behoeve van andere aanspraken die opdrachtnemer op opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 17: Ontbinding.

1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens opdrachtgever een schriftelijk ontbindingsverklaring tot opdrachtnemer richt, zal hij te allen tijde eerst opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

2. Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

3. Indien opdrachtnemer instemt met ontbinding, zonder dat er spraken is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door opdrachtnemer verrichte prestaties en heeft opdrachtnemer onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

Artikel 18: Toepasselijk recht.

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgestoten.

3. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgelijke rechter die bevoegd is in de vestigingplaats van opdrachtnemer tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Opgemaakt te Oosterhout op april 13, 1995 door:

Wedge Technische Handelsmaatschappij.

En gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Breda onder nummer 29/1995.

Deel deze webpagina op Twitter.